سلام عزیزان در بیت پنجم   تو یه واژه واسه دردام     است ببخشید که اشتباه شده 
/ 4 نظر / 12 بازدید
مهر 92
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
6 پست
مرداد 85
14 پست
تیر 85
10 پست
خرداد 85
6 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
2 پست