سلام

صدای صدف های زيبا می ايد صدای ناخدايی مهربان ميرسد

او را دوست دارم زيرا دوست داشتن زيبا است

به او اميد دارم زيرا اميد است که رشته اتصال من به او است

ديگر در لنگرگاه عاشقی تکيه بر بلم شکسته خود نمی کنم

که او با کشتی مهر ميايد و مرا به سر زمين ارزوها می برد23.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید