سلام

ای سر سبز ترين بوستان در وجود بی حس و بی روحم

به من بگو با کامين نام صدايت کنم

تا مرا در يابی

تو می دانی چه می گويم

چرا می گويم

و چرا فقط سراغ تو می ايم

بوی گل های زيبای مريم و ياس را حس می کنم هر وقت صدايت می زنم

نظر لطف تو زيباترين هديه برای وجود خشک و ترک خورده من است

تو گل واژه عشق و محبتی مرا در ياب

و بدان عطر وجودت در روح و روان من حس زندگی و عشق را تزريق می کند

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد

ديدي ، زمين مجال سپيدي نيست يا كوكبي خميده بر ورم ماهور هر سو كه پلك مي كشدم كومه تهي ست استاده در بلم از پهنه ي رداي بلندش بر آب ميچكد آن صخره ي شكسته كه مأواي ماهيان از گوشه ي جنوبي آن مي خورد خراش كوتاه ست حوصله ي هستي پيداي بادبانش اگر آسمان تهي پارو كه پا نهاد به گل از هر چه درد و دمانه رو گردان لنگر كشيد باد ترسي تپنده مي خزد اكنون در خون و راه كه گم مي شود مدام در زير پاي موج خم مي شود زمان و بر سفال كهنه تو را نقش مي زند ايران هميشه رازيانه ي روياست هفتاد گور بعد ماه وطن ندديه از فراز فاصله يا كمتر گور تو را كه زورق خردي ست با هفت شاخه قوس و قزح مي دهد عبور